Vedtægter

 § 1. Navn og adresse.
 
Foreningens navn er Venneforeningen for Medicinsk-historisk Museum ved Næstved Sygehus, Ringstedgade 61, 4700 Næstved.

§ 2. Formål.

Stk. 1  Foreningens formål er at fremme kendskabet til medicinens historie og til Medicinsk-historisk Museums virksomhed samt yde støtte hertil. Dette søges bl.a. opnået gennem etablering af kontakt og samarbejde med andre formidlende institutioner af lignende karakter, såvel i lokalområdet som udenfor.
Stk. 2 Medvirke til indsamling, registrering og bevaring af effekter, der beskriver medicinens historie, samt skaffe økonomiske midler til driften af Medicinsk-historisk Museum.

§ 3. Medlemmer og kontingent.

Stk. 1 Som medlem af Venneforeningen optages alle med interesse for medicinens historie og som ønsker at støtte udviklingen af det Medicinsk-historiske Museum på Næstved Sygehus.
Stk. 2 Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.
                                                                       
 
§ 4. Bestyrelse, sammensætning, valgmåde samt møder.
 
Stk. 1 Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges for 2 år og kan genvælges. Herudover vælges 1 suppleant og 1 revisor for 2 år, begge kan genvælges.
¤ 1 medlem, 1 suppleant og 1 revisor er på valg i ulige år og
¤ 2 medlemmer er på valg i lige år.
Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand/sekretær og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 3 Bestyrelsen afholder mindst 1 møde årligt.
Stk. 4 Der udarbejdes referat fra bestyrelsesmødet/-erne.
Stk. 5 Bestyrelsen indstiller 1 medlem af Venneforeningen til bestyrelsen for Medicinsk-historisk Museum.

§ 5. Regnskab, revision og formue.

Stk. 1 Kassereren fører regnskab over indtægter og udgifter.
Stk. 2 Regnskabet følger kalenderåret.
Stk. 3 Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor og forelægges på generalforsamlingen.
Stk. 4 Venneforeningens formue indsættes i et anerkendt pengeinstitut. 
 
§ 6. Generalforsamling. 
 
Stk. 1 Der afholdes generalforsamling inden udgangen af april måned.
Stk. 2 Generalforsamlingen indvarsles skriftligt senest 2 uger før afholdelse.
Stk. 3 Generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Beretning fra Medicinsk-historisk Museum.
  4. Godkendelse af regnskab.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg til bestyrelsen.
  7. Valg af suppleant.
  8. Valg af revisor.
  9. Indkomne forslag.(Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen).
  10. Eventuelt.
Stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes,såfremt
¤  bestyrelsen ønsker det
¤  2/3 af medlemmerne ønsker det.
 
§ 7. Vedtægtsændringer.
 
Stk. 1 Vedtægtsændringer kan vedtages på den årlige generalforsamling.
Stk. 2 Forslag om vedtægtsændringer skal indvarsles i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling.
Stk. 3 Vedtægtsændringer kan gennemføres ved simpel flertalsafstemning på  generalforsamlingen.
 
§ 8. Ophør af foreningen.
 
Stk. 1 Venneforeningen kan opløses på en generalforsamling efter forslag udsendt skriftligt til medlemmerne, såfremt 2/3 er til stede og såfremt 2/3 af disse stemmer for ophævelsen.
Er disse 2 betingelser ikke opfyldt, skal der tidligst 2 uger og senest 2 måneder efter indkaldes til fornyet generalforsamling. På denne generalforsamling kan opløsningen af foreningen vedtages, såfremt 2/3 af de tilstedeværende, stemmeberettigede stemmer for opløsning.
En eventuel formue tilfalder Medicinsk-historisk Museum, Næstved.
 
Vedtaget på generalforsamlingen i Støtteforeningen
den 22. april 2013
 
Mogens Scharling               Martin Kjærulf Nielsen
Dirigent                              Formand
Medicinsk-historisk Museum | Ringstedgade 61, 4700 Næstved  | Tlf.: 56512029 | syd-nae-mhs@regionsjaelland.dk