Møder - arkiv

Café-aften 

Tirsdag den 20. august 2013


Til venneforeningens medlemmer. 

Der indbydes herved til café-aften

 tirsdag den 20. august 2013 kl. 19.00.

Mødested: Medicinsk-historisk museum.

Programmet er følgende:

Kl. 19.00     Orientering om haven og servering af vin, vand og snacks i haven. 

Kl. 20.00     Vi går til 15. etage i højhuset, hvor Henrik Ahlmann vil holde foredrag om

Klostre, krydderurter og kvaksalvere.

Henrik Ahlmann er lærer og foredragsholder. Han har bl.a. medvirket ved radioudsendelser fra Esrum kloster og kan mange historier om lægeplanter.

Hvis regnvejret tvinger os indendørs fra starten, kan der blive tid til endnu et indslag. Det kan komme til at handle om en eller flere af urtehavens planter.

Vi får kaffe, te og vand.

Kl. 21.30     Aftenen slutter.
 

Tilmelding bedes foretaget telefonisk til Annlise Mikkelsen (22167231), Jens Pagel (20944011) eller Martin Kjærulf Nielsen (29915590). Eller på museets mailadresse senest den 5. august 2013.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen. 
 
 
 ===========================================================
 
Café aften på Museet
mandag den 27. august 2012 kl. 19.00.
Mødested: Medicinske Historisk Museum
 
De godt 40 fremmødte kunne starte i den lune aften med et glas vin i den medicinske urtehave, mens havens og nogle af planternes historie blev gennemgået.
Herefter gik alle op i mødelokalet på 15.sal i sygehuset, hvor resten af aftenens program blev afviklet over en kop kaffe.
 
Programmet var følgende
 
Kl. 19.00     Vi beser samlet den medicinske urtehave.
                   Overlæge Carl Eli Olsen giver en kort orientering om haven og der serveres
                   vin, vand og snacks.
 
Kl. 20.00     Overlæge Jørgen Bay causerer i biblioteket over de første bedøvelser i
                    Danmark.
 
Kl. 20.45     Overlæge Jens Pagel orienterer om den ny-udviklede hjemmeside.
 
Kl. 21.30     Slutter aftenen.
 
 
Mange hilsener
Bestyrelsen for støtteforeningen
 
============================================================== 
  
 
Referat
fra
generalforsamling i Støtteforeningen
mandag den 16. april 2012 kl. 19
i mødelokalet på 15. etage, Næstved Sygehus
 
Der var fremmødt 25 deltagere.
 
1.Valg af dirigent :
Mogens Scharling valgtes til dirigent, og konstaterede den lovlige indkaldelse.
 
2. Formandens beretning:
Foreningen har 89 medlemmer.
Nævnte den nye hjemmeside udarbejdet af Jens Pagel.
Støtteforeningen havde bidraget økonomisk til etablering af urtehaven efter udflugt til Steno Museet i Århus. En evt. systematik i haven diskuteres fortsat.Efterårets udflugt måtte aflyses på grund af for få tilmeldinger. Vi vil foreløbig holde pause med udflugter.
Henviser i øvrigt til den udsendte skriftlige beretning.
 
3. Beretning fra Samlingen ved Carl Eli Olsen:
Bestyrelsen består af Peter Dall, Mogens Scharling, Anne Holten Jensen, Henrik Schmidtog Carl Eli Olsen.
I forbindelse med ansøgning til Kulturarvsstyrelsen om anerkendelse som museum vil Samlingen komme til at hedde Museum. Den modtager tilskud på 20.000 kr. årligt fra sygehuset.
Fortæller om urtehavens historie og udviklingen fra forsømt rosenhave til medicinsk urtehave.
Samlingens ”kustoder” havde deltaget i foredragsrække i Folkeuniversitetet på Museion, hvilket viste sig at være uden større værdi for os.
Der havde været 355 besøgende i 2011, mest grupper.
Det utidssvarende registreringssystem overvejes ændret.
Der foreligger nu en hjemmeside: www.mhm-naestved.dk
Poliobrochuren er genoptrykt.
Vi har siden sidste møde mistet Egon Larsen, som tidligere i flere år var Støtteforeningens formand. Formanden nævnte Egons store arbejde for samlingen gennem mange år.
Samlingen får uden problemer hjælp fra sygehusets tekniske, AV- og IT-afdeling.
 
4. Regnskab fra Støtteforeningen ved Annlise Mikkelsen og for Samlingen ved Anne Holten Jensen:
Præsenteredes og godkendtes. Pr. 1/1 2012 var Støtteforeningens beholdning 18.354 kr.
 
5. Fastsættelse af kontingent:
Kontingentet foreslås øget til 150 kr. Godkendtes.
 
6. Valg til bestyrelsen:
I stedet for Morten Nexø valgtes Jens Pagel. Martin Kjærulf genvalgtes.
 
7. Valg af suppleant:
Peter Schmidt genvalgtes.
 
8. Valg af revisor:
Bo Vennits genvalgtes som revisor i både Støtteforening og Samling. Karna Jensen valgtes som suppleant.
 
9. Indkomne forslag :
Fra Henrik Schmidt var der indkommet forslag om donationer og etablering af en fond til anskaffelse af urter. Carl Eli Olsen fandt sådan set forslaget udmærket, men alligevel præliminært, da vi ikke ved hvad vi mangler endnu.
 
10. Evt:
Fra flere kom der forslag om mere reklamering for Samling og Støtteforening, for eks. ved deltagelse i introduktion for nyansatte, brug af sygehusets fælles mail, uddeling af brochuren, omtale i pressen i forbindelse med navneskiftet, omtale af haven mm.
Vedr. navneskift: Ved bestyrelsesmøde i Samlingen 27.03.2012 blev det besluttet at ændre Samlingens navn til Medicinsk-Historisk Museum. Af hensyn til Støtteforeningens vedtægter vil navneændringen blive forelagt ved Støtteforeningens generalforsamling 2013.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Efter generalforsamlingen holdt professor, lic .pharm. Søren Brøgger Christensen et meget interessant og oplysende foredrag om ”Molekyler, som ændrede verden”.
Efter foredraget var der inviteret på vin og sandwich i biblioteket.
Referent: Peter Schmidt
Næstved 20.april 2012 
 
Beretning for året 2012
 
Ved generalforsamlingen i 2012 holdt professor, lic. pharm. Søren Brøgger Christensen et meget interessant og oplysende foredrag om ”Molekyler, som ændrede verden”. I spørgetiden kom han ind på aktuel research til behandling af prostatakræft, gående ud på et dansk-amerikansk samarbejde om at syntetisere stoffer, som forvandles til cellegifte helt lokalt i prostata, men ikke i resten af kroppen.
Som varslet på forrige generalforsamling, afholdt foreningen en velbesøgt cafeaften i august måned. Ved den lejlighed fortalte Jørgen Bay om indførelse af bedøvelse i slutningen af det 19. århundrede. Tænk på, hvor mange epokegørende opdagelser, der hører denne periode til: Bakteriernes roller, opfindelsen af ophthalmoscopet og kolorimetret til hæmoglobinbestemmelse.
   Pudsigt nok var narkosemidlerne kvælstofforilte (N2O), også kaldet lattergas, og Æter allerede kendt længe før som forlystelsesmidler og anvendt ved animerede selskaber i det bedre borgerskab, især i USA.
   Derefter præsenterede Jens Pagel den nye hjemmeside, han har udarbejdet til museet. Den imponerer ved sin gode funktionalitet og sit flotte design.
   På kulturnatten deltog museet og havde fornøjelsen af mange interesserede besøgende.
   I bestyrelsen er vi enedes om at fortsætte linien med at invitere foredragsholdere til generalforsamling og et eller flere cafemøder/foredragsaftener i løbet af sæsonen.
   I bestyrelsen er vi tillige enedes om at foreslå et nyt navn til foreningen og lidt ændrede vedtægter.
   Se vedlagte udkast til vedtægter for Venneforeningen for Medicinsk Historisk Museum i Næstved.
   Begrundelsen er først og fremmest, at det synes at være kutyme at kalde en forening som vores for en venneforening. Måske vil det også være nemmere at rekruttere venner end støtter.
   Vedtægtsændringerne er dels knyttet til navnet, dels en angivelse af kontaktformidling med lignende organisationer som en opgave, dels præcisering af valget af revisor og bestyrelsessuppleant.
MKN.
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Medicinsk-historisk Museum | Ringstedgade 61, 4700 Næstved  | Tlf.: 56512029 | syd-nae-mhs@regionsjaelland.dk